24-6-2019: Politiek beïnvloedt de prijzen | NIFE Energieadvies

24-6-2019: Politiek beïnvloedt de prijzen

Voor de korte termijncontracten is te zien dat de prijs nog altijd laag is als gevolg van de grote aanvoer van gas via de pijpleiding en zo ook van LNG via scheepvaart. De vraag naar gas is door de huidige weersomstandigheden ook laag, er hoeft niet veel elektra met gas bijgemaakt te worden omdat zon- en windenergie een mooie aanvulling zijn naast de opwek van kolencentrales. Zolang de prijs van LNG in Azië laag blijft, zal de aanvoer hiervan in Europa ook op ruim niveau blijven. De gasbergingen worden inmiddels nog steeds gevuld met goedkoop daggas en de vulgraad in Nederland nadert alweer de 75%.

De lange termijncontracten worden meer door de koers van olie beïnvloed waardoor voor gas de verste future contracten licht zijn gestegen in navolging van de olieprijs.

Elektriciteit

De elektraprijzen voor de korte termijn zijn afgelopen week wederom relatief laag geweest, mede als gevolg van het ruime aanbod van o.a. zon- en wind opwek. De lange termijncontracten vertoonden een geringe daling doordat de prijzen voor kolen daalden. De prijs van CO2-emissierechten lijkt er de oorzaak van te zijn dat de lange termijnprijs geen ruimte heeft om verder te kunnen dalen.

Afgelopen week zijn de plannen rondom de CO2-heffing getoond. De eisen die hieraan verbonden worden zijn minder streng dan de industrie eerder gevreesd had.

In het plan wordt vermeld dat er alleen een heffing komt over het deel CO2-uitstoot dat méér is dan wat in de eerdere te behalen klimaatdoelen beschreven stond. Dat doel is 14,3 megaton CO2-reductie. Het PBL stelt dat de heffing tussen de €90.- en €165.- per ton uitgestoten CO2 moet liggen om (50% kans) dit klimaatdoel te halen. Alle opbrengsten uit de heffing worden gebruikt om groene maatregelen te nemen voor de industrie, dit om te voorkomen dat industrie zich naar het buitenland gaat verplaatsen en daar alsnog uitstoot en met de kans dat Nederlandse werkgelegenheid in gevaar komt.

Olie

De olieprijs is gestegen doordat Iran de drone van de Amerikaanse president Trump uit de lucht heeft geschoten. Dit leverde een oliestijging op van 4%. Daarnaast zorgde de ontmoeting bij de G20 tussen regeringsleiders van Amerika (Trump) en China (XI Jinping) ervoor dat handelaren meer vertrouwen hebben in een oplossing van de handelsoorlog tussen beide landen. Het gevolg hiervan is dat de olieprijzen hierdoor een opwaartse druk ondervonden omdat de vraag naar olie kan toenemen als de handelsoorlog ten einde komt.

De lichte daling van de olievoorraden in Amerika heeft ook meegeholpen aan de prijsstijging. De prijsstijging van de olie heeft voor de OPEC min of meer een negatief effect omdat het beperken van de olieproductie door de OPEC niet legitiem is op het moment dat de koers stijgt.