25-9-2020: Vanaf 24 november SDE++ aan te vragen | NIFE Energieadvies

25-9-2020: Vanaf 24 november SDE++ aan te vragen

De subsidie Stimulering Duurzame energie (SDE+) is in het leven geroepen om de productie van duurzame energie te stimuleren. Er werd veel gebruik gemaakt van deze regeling die inmiddels is opgevolgd door de Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++). Deze regeling staat vanaf 24 november open.

Heeft uw organisatie plannen om in 2021 in duurzame energiebronnen te investeren, dan kunt u gebruikmaken van de SDE++. Deze regeling wordt 24 november geopend en sluit op 17 december 2020. Voor deze ronde is een budget van €5 miljard beschikbaar.
De SDE++ regeling richt zich voor het eerst ook op andere technieken die bijdragen aan de reductie van CO2, in aanvulling op de productie van hernieuwbare energie. Voor de staatssteun voor deze regeling is goedkeuring nodig van de Europese Commissie. De aanvraag voor de formele goedkeuring is nu in behandeling en minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat verwacht dat het groene licht ruim op tijd gegeven zal worden.

Lager tarief voor de afvang van CO2 en van de basisbedragen

In de Kamerbrief geeft de minister ook aan dat wie gebruik wil maken van afvang van CO2, daarvoor een lager tarief hoeft te betalen. De belangrijkste redenen voor deze verlaging zijn de verwachting dat er een hogere capaciteitsbenutting plaatsvindt  en de  investeringskosten voor het transport en de opslag van CO2 lager uitvallen. Het lagere transport- en opslagtarief is verwerkt in de basisbedragen voor de komende openstellingsronde, die hierdoor lager uitvallen.

Evaluatie van de voorjaarsronde SDE+

In de Kamerbrief doet de minister ook verslag van de afgelopen voorjaarsronde. Van de 7012 toegekende aanvragen  zijn 6882 projecten aan zonne-energie gewijd. Van in totaal van 7.562 ingediende aanvragen zijn er 550 projecten om uiteenlopende redenen afgewezen of ingetrokken door de indiener. Voor de voorjaarsronde was een budget van €4 miljard beschikbaar.

Bron: rendement.nl