28-03-2022: Geothermie in de startblokken voor sterke groei | NIFE Energieadvies

28-03-2022: Geothermie in de startblokken voor sterke groei

Geothermie Nederland is blij met de grote politieke steun die spreekt uit het coalitieakkoord. Nu moet dit worden omgezet in daden.

Foto Anefo

Het huidige aantal van 28 geothermieprojecten kan de komende jaren worden uitgebreid tot bijna 100 projecten. Dit blijkt uit een inventarisatie van Geothermie Nederland onder haar leden. Er zitten zo’n 70 geothermieprojecten in de pijplijn. Deze projecten gaan zorgen voor duurzame warmte voor de gebouwde omgeving én kassen en zijn daarmee een grote, noodzakelijke leverancier voor de warmtetransitie.

Voor 2022 staan er 22 projecten klaar die al een SDE subsidie-beschikking hebben maar die door vertraagde vergunningverlening of door complexiteit van de warmtevraag in de gebouwde omgeving niet binnen de gestelde termijn van de SDE gerealiseerd kunnen worden. Voor deze én toekomstige projecten is het nodig om de realisatietermijn van 4 jaar op te rekken naar 6 jaar. Daarmee kan heel snel veel duurzame warmte beschikbaar komen.

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Geothermie Nederland voeren al een aantal jaren overleg om de nieuwe onderdelen van de Mijnbouwwet die van toepassing zijn op geothermie goed te laten aansluiten op de -toekomstige- praktijk van de sector. Geothermie Nederland vraagt in dit stadium speciale aandacht voor een aantal noodzakelijke wijzigingen die voorkomen dat de nieuwe wet onnodige problemen veroorzaakt. Cruciaal daarbij is aandacht voor een betere overgangsregeling, maar ook andere zaken zoals heldere kaders, duidelijkheid bij zoekgebied startvergunning, zoekgebied warmteafzet, regeling rond concurrerende aanvragen en criteria vervolgvergunning t.o.v. startvergunning moeten beter.

Bron: Energienieuws