8-5-2018: Energierekening duidelijker | NIFE Energieadvies

8-5-2018: Energierekening duidelijker

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de afgelopen tijd ingezet op een energierekening die consumenten makkelijk kunnen controleren. Zij moeten de kostenposten die op de rekening staan eenvoudig kunnen terugvinden in hun contract en in de informatie over prijswijzigingen. De ACM heeft vastgesteld dat alle energiebedrijven inmiddels voldoen aan deze uitgangspunten. Consumenten kunnen nu beter controleren of hun energiebedrijf heeft geleverd wat er was afgesproken.

Controle vorig jaar

Vorig jaar heeft de ACM vastgesteld dat van de 40 bedrijven waarvan de ACM de energierekening had onderzocht er 16 voldeden aan de genoemde uitgangspunten. De overige 21 bedrijven moesten nog kleine aanpassingen doen, terwijl 3 bedrijven zo slecht presteerden dat de ACM hen een last onder dwangsom dreigde op te leggen om de verbeteringen af te dwingen. De ACM heeft uiteindelijk twee lasten opgelegd, maar de bedrijven hoefden geen dwangsommen te betalen omdat ze de gevraagde aanpassingen op tijd hadden gedaan. Inmiddels voldoen alle 40 bedrijven.

Aanbod, contract en rekening: duidelijk en controleerbaar

De ACM heeft zich de afgelopen periode ingespannen voor duidelijke informatie in de hele keten: van aanbod, via contract naar de rekening. De energierekening vormt het sluitstuk. Pas als de consument het aanbod van zijn energiebedrijf kan vergelijken met het contract dat hij tekent en de rekening die hij ontvangt, kan hij nagaan of het bedrijf zich aan de afspraken houdt. Hij kan dan controleren of hij de tarieven betaalt die hij had afgesproken. De ACM heeft de juistheid van de energierekening in dit onderzoek niet gecontroleerd.

Administratiekosten

Bij haar onderzoek stuitte de ACM erop dat enkele energiebedrijven naast de vaste leveringskosten apart onvermijdbare kosten in rekening brachten. Onvermijdbare kosten moeten in de vaste leveringskosten worden meegenomen. De betrokken bedrijven hebben dit inmiddels aangepast.

Bron: acm.nl