Wat veroorzaakt het verschil in data tussen portal en factuur? | NIFE Energieadvies

Wat veroorzaakt het verschil in data tussen portal en factuur?

Er zal verschil zitten in de data die u afgerekend krijgt van uw leverancier en wat te zien is in Mijn Meetdata.
Dat zit als volgt: In tegenstelling tot elektrameter meet de gasmeter niet het werkelijke gasverbruik. De gasmeter houdt namelijk geen rekening met de calorische waarde van het gas en de eventuele hogere druk en temperatuur die nog van extra invloed zijn op de waarde van het gas. De calorische waarde wordt altijd door de netbeheerder toegepast, terwijl de druk en temperatuur bij aansluitingen met een EVHI direct wordt gemeten door het meetbedrijf en wordt verwerkt in het verbruik.

Bij aansluitingen zonder EVHI wordt de correctie op druk en temperatuur gemaakt door de netbeheerder. Waar de bijstelling op calorische waarde vaak wordt gedaan met een factor van rond de 1,02, is die van druk en temperatuur vaak rond de 1,08. Bij een hogere druk dan 100 mBar zal die factor nog hoger zijn (bij 200 mBar is de factor al ruim 0,09 punt hoger).

Mijn Meetdata bevat de meetwaarden van de meetbedrijven. Deze is daarom niet voorzien van de calorische bijstellingen die de netbeheerder doet en waarmee de leverancier afrekent.

Wel EVHI

Bij aansluitingen met een EVHI wordt de correctie op druk en temperatuur al bij de meter gedaan, waardoor het verbruik dat het meetbedrijf doorgeeft al daarop gecorrigeerd is. Daarom zullen de verbruiken van aansluitingen met een EVHI op de factuur van de leverancier gemiddeld maar zo’n 2% (factor 1,02) hoger zijn dan op de meetdata-portal.

Geen EVHI

Bij aansluitingen zonder EVHI (de meeste aansluitingen hebben geen EVHI) zal het verbruik in Mijn Meetdata gemiddeld bijna 10% lager zijn dan het verbruik dat de leverancier factureert. Afhankelijk van de correctie op druk en temperatuur kan de afwijking in sommige maanden een paar procentpunt lager zijn dan andere maanden (factor varieert bij normale druk meestal tussen de 1,05 en 1,09). Na correctie op druk en temperatuur volgt dan nog de calorische bijstelling.

Voorbeeld rekensom

Voorbeeld bij geen EVHI:
Verbruik op Mijn Meetdata (verschil tussen beginstand en eindstand): 15.000 m3
Factor voor druk en temperatuur: 1,073
Calorische factor: 1,025
Dus voor bijstelling druk en temperatuur wordt berekend: 15.000 m3 x 1,073 = 16.095 m3
En voor bijstelling op calorische waarde wordt berekend: 16.095 m3 x 1,025 = 16.497 m3

In dit voorbeeld is het verbruik dat de leverancier zal factureren 10% hoger dan het verbruik op Mijn Meetdata.